ഈ വര്‍ഷത്തെ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ദുര്‍ഗ്ഗാ പൂജയില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍

Wednesday, September 27, 2017 - 4:08pm

durgapooja/lifeglintpotoessay111

                                                    കൃഷ്ണന്‍ ഘോഷ്.കെ

 

durgapooja/lifeglintpotoessay112

                                                    കൃഷ്ണന്‍ ഘോഷ്.കെ

 

durgapooja/lifeglintpotoessay113

                                                     കൃഷ്ണന്‍ ഘോഷ്.കെ

 

durgapooja/lifeglintpotoessay114

                                                    കൃഷ്ണന്‍ ഘോഷ്.കെ

Tags: